Možnosti vah

Elektronické váhy

Uživatelům přinášejí mnoho podstatných výhod, např. rychlé vážení díky rychlému ustálení misky, jednoznačné odečítání výsledku vážení na displeji apod. Také přesnost vážení je u moderních elektronických vah velmi vysoká. Ke zpřesnění vážení slouží kalibrační (adjustační) funkce, kdy se váha nastavuje pomocí přesného kontrolního závaží, které může být buď vestavěné uvnitř váhy nebo uložené mimo váhu a na misku pokládané ručně. Pomocí kontrolního závaží lze také kdykoliv zkontrolovat přesnost vážení, jeho prostým zvážením bez spuštění adjustační funkce.

Elektronické váhy jsou obvykle vybaveny dalšími funkcemi, jejichž využití přináší značné zefektivnění práce. Základem je funkce Tare, která umožňuje v libovolném okamžiku vynulovat údaj na displeji a tak samostatně zjistit hmotnost nově přidané složky, a která je zcela běžná u všech kategorií elektronických vah. Dále mohou být váhy vybaveny těmito funkcemi:

Interní kalibrace - při spuštění kalibračního programu je miska v určitém okamžiku zatížena vnitřním kontrolním závažím, na jehož hmotnost se váha automaticky nakalibruje. Z hlediska přesnosti vážení jde o nejspolehlivější postup, neboť vylučuje případné chyby uživatele, vyplývající např. z použití znečištěného nebo jinak poškozeného kontrolního závaží. Externí kalibrace - při spuštění kalibračního programu musí obsluha v danou chvíli na misku vah vložit kontrolní závaží ručně. Externí kalibrací jsou vybaveny všechny váhy, které nemají kalibraci interní.

Počítání kusů - program umožňující pomocí váhy určit počet kusů stejné hmotnosti, např. šroubků, papírových štítků, tablet, elektronických prvků, zkrátka velkého počtu drobných předmětů, jejichž počítání by zabralo mnoho času. Obsluha vloží na misku vah jeden nebo více kusů, které se mají počítat (referenčních kusů), jejich hmotnost se jako přepočítací koeficient uloží do paměti váhy a ta potom na displeji zobrazuje přímo počet kusů položených na misce.

Práce s procenty - program obdobný počítání kusů. Hmotnost referenčních kusů představuje 100 % a na displeji se zobrazuje procentulání poměr hmotnosti váženého kusu proti kusu referenčnímu.

Toleranční vážení - přichází v úvahu ve chvíli, kdy uživatel potřebuje opakovaně kontrolovat, zda hmotnost určitého výrobku je v předepsaných mezích. Program umožňuje nastavit dolní a horní mez tolerance hmotnosti výrobku. Pokud je hmotnost výrobku při zvážení mimo nastavený interval, vydá váha akustický signál.

Receptury - program umožňuje vložit do paměti hmotnost jednotlivých složek směsi a tak urychlit navažování.

Podvěsné vážení - váha je upravena tak, aby s pomocí dalších prvků bylo možno vážit v kapalinách a určovat hustotu látek. Pomůcky pro zavěšení váženého předmětu nejsou součástí standardní dodávky

GLP/ISO - zkratka signalizující, že váhy mají možnost ve spojení s vhodnou tiskárnou tisknout protokoly s výsledkem zkoušky, číslem pokusu, datem atd., podle zásad správné laboratorní praxe.

IP - symbol charakterizující provedení ochrany vah proti průniku pevných látek (prachu) a kapalin. Vyšší hodnota čísel znamená vyšší úroveň ochrany přístroje.

POZOR: Kalibrací se rozumí technický proces přizpůsobení váhy pomocí závaží na místní podmínky (zeměpisná šířka, nadmořská výška, teplota). Tento pojem je u vah běžně vžitý a není míněn ve smyslu metrologickém.

Ověřování vah - Pokud váhy budou použity ve zdravotnictví,
nebo v obchodním styku, musí být úředně ověřené jako stanovené měřidlo. Konkrétní údaje o možnosti ověření jsou uvedeny přímo v popisu jednotlivých modelových řad (ověřit lze pouze modely s certifikátem, které jsou pro úřední ověření zvlášť uzpůsobené). V souladu s novými předpisy platnými pro EU musí prvotní ověření váhy zabezpečit buď výrobce, nebo jím pověřený subjekt. Proto požadavek na ověření váhy uveďte zřetelně již v objednávce, aby bylo možné ověření zajistit. Stejným způsobem je třeba postupovat při objednávce ověřeného závaží. Poplatek za ověření se účtuje zvlášť.

Kontrolní / adjustační závaží - K elektronickým vahám bez vnitřního závaží lze dokoupit závaží vnější (s hmotností a třídou přesnosti doporučenou výrobcem váhy) a používat jej ke kontrole a adjustaci váhy. Firma KERN v minulosti vybrané řady vah dodávala s kontrolním závažím, ale situace tím byla složitá a málo přehledná. Od roku 2007 byl stav sjednocen tak, že kontrolní závaží již není u žádné modelové řady a objednává se zvlášť.

Copyright © 2024 Váhy Přemysl Škornička. Powered by Zen Cart